EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

        บัทึกขอความเห็นชอบ และขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

         หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

         คำสั่งมอบหมายหน้าที่เผยแพร่เอกสาร

         ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน

         เอกสารอนุญาตเผยแพร่ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

        แบบฟอร์มขอเผยแพร่เอกสาร

        แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

        หลักฐานใบสำคัญการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ชุดที่ 1 

        ขออนุญาตเผยแพร่เอกสาร ไตรมาส 1 ชุดที่ 1,2

        หลักฐานการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ชุดที่ 2

        หลักฐานใบสำคัญการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ชุดที่ 1

        หลักฐานใบสำคัญการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ชุดที่ 2

       ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารไตรมาส 2 ชุดที่ 1,2

       ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารไตรมาส 3 ชุดที่ 1,2

       เอกสารไตรมาส 3 ชุดที่ 1

       เอกสารไตรมาส 3 ชุดที่ 2

       ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารไตรมาส 4 ชุด 1,2

       เอกสารไตรมาส 4 ชุดที่ 1

        เอกสารไตรมาส 4 ชุดที่ 2

        รายงานงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

        หนังสือเผยแพร่ แบบสรุป สขร.1

       แบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2564